បើកគណនីជាមួយយើង

I. ព័ត៌មាន និង​លក្ខខណ្ឌ​បើក​គណនី​ជួញ​ដូរ (អតិថិជន​មាន​វត្តមាន​នៅ​កម្ពុជា)
១. សម្រាប់​ឯកត្តជន
សូមបំពេញគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ដែលមានហត្ថលេខាឬផ្តិតមេដៃខាងក្រោម៖
២. សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន ឬ​ស្ថាប័ន
សូមបំពេញគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ដែលមានហត្ថលេខាឬផ្តិតមេដៃខាងក្រោម៖
៣.ឯកសារផ្សេងៗ
សូមបំពេញគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ដែលមានហត្ថលេខាឬផ្តិតមេដៃខាងក្រោម៖

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ពាក់ព័ន្ធ​ការ​បើក​គណនី​ជួញ​ដូរ និង​ស្នើ​សុំ​អត្តសញ្ញាណ​វិនិយោគិន សូម​ទំនាក់ទំនង​លេខ​ទូរស័ព្ទ: +855 23 999 595 ឬ អ៊ីម៉ែល: info@sbiroyal.com.khbrokerage@sbiroyal.com.kh