ផលិតផល និងសេវាកម្ម

អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ីឃ្យួរឹធី ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណធ្វើជាក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រ ពីនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា​(ន.ម.ក)និងមានផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដូចជា៖

សេវាឈ្មួញជើងសាមូលបត្រ

  • ការជួញដូរមូលបត្រ (ទិញ & លក់មូលបត្រ)
  • ការបើកគណនីជួញដូរមូលបត្រ
  • បច្ចុប្បន្នកម្មព័ត៌មានទីផ្សារ
  • សេវាព័ត៌មានទីផ្សារតាមរយៈគេហទំព័រ

សេវាហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម

  • ធានាទិញមូលបត្រ
  • ប្រមូលមូលនិធិជាភាគហ៊ុន មូលនិធិអាចបំលែងជាភាគហ៊ុន និងមូលនិធិជាបំណុល
  • ការរំលាយក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលគ្នា និងការទិញយក
  • រៀបចំគម្រោងអាជីវកម្ម