ក្រុមប្រតិបត្តិការរបស់យើង

លោក សៀង សុខរិទ្ធ
នាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម

H/P: 077 333 998/017 224 486
Email: ssieng@sbiroyal.com.kh

លោក ឡុង ជីងសុង
សហការី

H/P:077 333 632
Email: clong@sbiroyal.com.kh

អ្នកស្រី ម៉ែន វរលក្ខណ៍
ប្រធាន ជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម

H/P: 077 333 986/012 825 281
Email:vmen@sbiroyal.com.kh

អ្នកស្រី គូ សុភារី
នាយកផ្នែកច្បាប់

H/P:012 470 622/077 333 895
Email: skou@sbiroyal.com.kh

លោក វុទ្ធី បញ្ញារិទ្ធ
ប្រធាន ជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម

H/P:078 777 064/088 9151 985
Email: pvutthy@sbiroyal.com.kh

លោក លាង តារា
ប្រធានភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ

H/P:077 333 631/012 884 895
Email: dleang@sbiroyal.com.kh

កញ្ញា គីម ច័ន្ធដានីន
សហការី

H/P:077 333 603
Email: ckim@sbiroyal.com.kh

លោក Kazuto Masuda
អនុប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម

H/P:077 333 099
Email: kazumasu@sbigroup.co.jp