ក្រុមប្រតិបត្តិការរបស់យើង

លោក សៀង សុខរិទ្ធ
នាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម

H/P: 077 333 998/017 224 486

លោក ឡុង ជីងសុង
សហការី

H/P:077 333 632

អ្នកស្រី ម៉ែន វរលក្ខណ៍
ប្រធាន ជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម

H/P: 077 333 986/012 825 281

អ្នកស្រី គូ សុភារី
នាយកផ្នែកច្បាប់

H/P:012 470 622/077 333 895

លោក វុទ្ធី បញ្ញារិទ្ធ
ប្រធាន ជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម

H/P:078 777 064/088 9151 985

លោក លាង តារា
ប្រធានភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ

H/P:077 333 631/012 884 895

លោក Kazuto Masuda
អនុប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម

H/P:077 333 099

លោក រស់ រិទ្ធបញ្ញា
សហការីស្រាវជ្រាវ, ហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម

H/P:077 333 645

លោក មាង ធារ៉ា
វិភាគ, ហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម

H/P:077 333 603