ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022៖ ពានរង្វាន់ Asset Asian Awards

វាគឺជាសេចក្តីរីករាយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន SBI Royal Securities Plc ដែលជាអ្នកធានាទិញផ្តាច់ ទីប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអ្នករៀបចំសម្រាប់ DBD Engineering Plc ដែលត្រូវបានផ្តល់រង្វាន់សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសមធម៌ល្អបំផុតដោយ The Asset Triple A Country Awards 2021