សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការធ្វើបរិវិសកម្ម សញ្ញាបណ្ណបៃតងហ្គោលដេន ទ្រី – ២១ វិច្ឆិកា ២០២២

ទាញយកជា pdf នៅទីនេះ