សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការធ្វើបរិវិសកម្មសញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម រ៉ូយ៉ាល់ រេវេល