២៦​ សីហា ២០២១ ​: សេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលនៃការធ្វើបរិវិសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ឌីប៊ីឌី