ក្រុមហ៊ុន GuarantCo ផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុន Royal Railway Cambodia ជាមួយនឹងការធានាលើមូលបត្របំណុលចំនួន 24 លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីវិនិយោគលើប្រព័ន្ធផ្លូវដែកជាតិ
ធ្វើនៅ មករា ១០, ២០២៣

GuarantCo ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឯកជន បានផ្តល់ការធានាចំនួន ២៤លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីគាំទ្រការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានខ្ពស់ សម្រាប់អ្នកវិនិយោគ។ អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ីឃ្យួរឹធី ដែលជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រឈានមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានដើរតួជាអ្នកនាំមុខផ្តាច់មុខនៃមូលបត្របំណុល។

Seng Chan Thoeun, CEO of SBI Royal Securities, said:
“This transaction witnesses the very important role of the capital market in supporting financing for infrastructures such as railway, affordable house, telecom, renewable energy project, hospital, etc. Being the first floating rate bond listed on the exchange, we are having another innovative financing structure to support local corporates. Furthermore, given that Cambodia requires significant investment in infrastructure to sustain its economic growth, SBI Royal Securities will replicate this bond structure to assist the burgeoning of infrastructure sector”.

Read full article: GuarantCo