វគ្គបណ្ណុះបណ្ដាលស្ដីពីការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេមជ្ជីអេសអេម ម.ក (សែលកាត)