ថ្ងៃ ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១: សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការចុះបញ្ជីជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន ឌីប៊ីឌី