ថ្ងៃ ១៩​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ : សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីលទ្ធផលនៃការធ្វើបរិវិសកម្មសញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម អេប៊ីអេ