ថ្ងៃ២៤ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២០ : គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ម.ក ប្រមូលបានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៣១,៨ លានដុល្លារអាមេរិក ពីការបោះផ្សាយមូលបត្របំណុល

“សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម ប្រាសាក់” ត្រូវបានបោះផ្សាយដោយ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ១២៧,២០ ពាន់លានរៀល (ស្មើនឹង ៣១,៨ លានដុល្លារអាមេរិក) និងទទួលបានការធានាទាំងស្រុងពីស្ថាប័ន Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) ដែលជាមូលនិធិបរធនមួយនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ។