ថ្ងៃ១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ : សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីលទ្ធផលការធ្វើបរិវិសកម្មសញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម អ អិម អេ​ ខេមបូឌា