ថ្ងៃ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ : សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការធ្វើបរិវិសកម្ម​សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម អ អិម អេ ខេមបូឌា