ថ្ងៃទី​ ០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ : សេចក្តីជូនដំណឹង អំពីកម្មវិធីរ៉ូដសូ សញ្ញាបណ្ណសាជីរកម្ម អ អិម អេ ខេមបូឌា