ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ : ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក ចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុលជាផ្លូវការ ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន ៨០ ពាន់លានរៀល នៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា
ឯកសារព័ត៌មានលំអិត
Download