ថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ : ម្ចាស់ជ័យលាភីប្រចាំកម្មវិធីក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសារមូលបត្រឆ្នើម​ប្រចាំត្រីមាសទី២