ចូលរួមកម្មវិធីរ៉ូដសូ

ចូលរួមកម្មវិធីរ៉ូដសូ / Roadshow Live Event

ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិលើកដំបូងជាសាធារណៈ របស់ក្រុមហ៊ុន ឌីប៊ីឌី អុិនជីនារីង ម.ក ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោង ២ ដល់ម៉ោង ៣:៤៥នាទីរសៀល។

ដើម្បីស្វែងយល់លំអិត និងធ្វើការវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលមានសក្កានុពលរីកចំរើនខ្ពស់។