២៥​ សីហា ២០២១​​​​​ : ក្រុមហ៊ុន EZECOM / TELCOTECH ដំណើរការបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលជាឯកជនតម្លៃ ២០លានដុល្លារអាមេរិក