ក្រុមហ៊ុន អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ស៊ីឃ្យួរឹធី បានទទួលជ័យលាភី “best corporate and investment bank” នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំជាប់ៗគ្នា

ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ : ក្រុមហ៊ុន អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ស៊ីឃ្យួរឹធី បានទទួលជ័យលាភី “best corporate and investment bank” ក្នុងឆ្នាំ២០២១ នៅប្រទេសកម្ពុជា

បងប្អូនអាចចូលមើលលំអិតតាមរយៈតំណរខាងក្រោម៖

–  ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១: “Cambodia’s Best Corporate and Investment Bank 2021: SBI Royal Securities”

–  ថ្ងៃពុធ ទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០: “Cambodia’s Best Corporate and Investment Bank 2020: SBI Royal Securities”

–  ថ្ងៃ សុក្រ ២៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩: “Cambodia’s Best Corporate and Investment Bank 2019: SBI Royal Securities”

–  ថ្ងៃ សុក្រ ទី២៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨: “Cambodia’s Best Corporate and Investment Bank 2018: SBI Royal Securities”

–  ថ្ងៃ អង្គារ៍ ទី ២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧: “Cambodia’s Best Securities House 2017”

 

ខណៈពេលដែលយើងខ្ញុំខិតខំបំពេញការងារដើម្បីផ្តល់នូវសេវាកម្មល្អឥតខ្ចោះ និង ផ្តល់ តម្លៃ ជូន អតិថិជនទាំងក្នុង ស្រុក និង ក្នុង តំបន់ យើងខ្ញុំមានមោទនភាពដែល ASIAMONEY ទទួលស្គាល់នូវដំណើរការ និងជោគជ័យរបស់យើងខ្ញុំ។