ក្រុមហ៊ុន អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ស៊ីឃ្យួរឹធី បានទទួលជ័យលាភី “ASIAMONEY best securities houses awards” នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រយៈពេលបួនឆ្នាំជាប់ៗគ្នា

ក្រុមហ៊ុន អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ស៊ីឃ្យួរឹធី បានទទួលជ័យលាភី “ASIAMONEY best securities houses awards” នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រយៈពេលបួនឆ្នាំជាប់ៗគ្នា។

សូមមើល ជ័យលាភីរបស់ក្រុមហ៊ុន អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ស៊ីឃ្យួរឹធី ដែលបានឈ្នះសម្រាប់បួនឆ្នាំជាប់ៗគ្នា៖

ថ្ងៃ អង្គារ៍ ទី ២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧
ថ្ងៃ អង្គារ៍ ទី ១៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨

ថ្ងៃ សុក្រ ទី២៨ ខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩

ថ្ងៃ សុក្រ ២៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ថ្ងៃពុធ ទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០

ខណៈពេលដែលយើងខ្ញុំខិតខំបំពេញការងារដើម្បីផ្តល់នូវសេវាកម្មល្អឥតខ្ចោះ និង ផ្តល់ តម្លៃ ជូន អតិថិជនទាំងក្នុង ស្រុក និង ក្នុង តំបន់ យើងខ្ញុំមានមោទនភាពដែល ASIAMONEY ទទួលស្គាល់នូវដំណើរការ និងជោគជ័យរបស់យើងខ្ញុំ។