ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់ រេលវេ ម.ក ចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុលជាផ្លូវការដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន ៤១ប៊ីលានរៀន នៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា