ការជួញដូរដោយទូទាត់ជាប្រាក់ដុល្លារ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ក្រុមហ៊ុនអេសប៊ីអាយ​ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ីឃ្យួរឹធីសូមជម្រាបវិនិយោគិនឱ្យបានជ្រាបថា ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានដាក់ដំណើការយន្តការថ្មី គឺការជួញដូរជាប្រាក់រៀល ដោយទូទាត់ជាប្រាក់ដុល្លារ បន្ថែមលើយន្តការបច្ចុប្បន្ន ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៤។

ប្រភព៖ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា