សមិទ្ធិផលរបស់យើងខ្ញុំ

ក្រុមហ៊ុន​ SBI Royal Securities បាន​សម្រេចជោគ​ជ័យ​នូវ​​ប្រតិបត្តិការ​ជា​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​មួយ​ចំនួន​ តាម​រយៈ​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​ដ៏​ប៉ិនប្រសព្វ​របស់​ខ្លួន និង​បណ្តាញ​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​នៅ​ទ្វីប​អាស៊ី។