ថ្ងៃ០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ : សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីកម្មវិធីរ៉ូដសូ​​​​​ សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្មប្រាសាក់