ថ្ងៃទី ០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ : ពិធីចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុល ជាផ្លូវការរបស់ ក្រុមហ៊ុន អ៊ីហ្ស៊ីខម/តែលកូថេក