ឆ្នាំ២០២០: អ អិម អេ ខេមបូឌាទទួលបានពានរង្វាន់ការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណជារូបិយបណ្ណក្នុងស្រុកដ៏ឆ្នើម

“សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម អ អិម អេ ខេមបូឌា”

ទទួលបានពានរង្វាន់

“ការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណជារូបិយបណ្ណក្នុងស្រុកដ៏ឆ្នើម”

ក្នុងកម្មវិធី The Asset Triple A Country Awards 2020

ដែលរៀបចំដោយ Asset Publishing and Research Ltd.

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះដើម្បីពត៌មានបន្ថែម:

https://www.theasset.com/awards/country-awards-2020-deals-south-east-asia