ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022៖ ពានរង្វាន់ Asset Asian Awards

វាគឺជាសេចក្តីរីករាយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន SBI Royal Securities Plc ដែលជាអ្នកធានាទិញផ្តាច់ ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអ្នករៀបចំសម្រាប់ Telcotech LTD ដែលត្រូវបានផ្តល់រង្វាន់សម្រាប់ប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកល្អបំផុតដោយ The Asset Triple A Country Awards 2021