ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី ចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុលជាផ្លូវការដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន ៦,០៧២,១០០,០០០រៀល នៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា

ថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

 

ទាញយកជា PDF file នៅទីនេះ