ការិយាល័យ SBIR នឹងត្រូវបិទជាបណ្តោះអាសន្នដោយសារវិធានការណ៍ការពារ COVID-19